niedziela, 05 lipca 2020r.
   
Czcionka

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Samochodu pożarniczego GBM STAR 266 12.3t

WÓJT GMINY MARCINOWICE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Samochodu pożarniczego GBM STAR 266 12.3t

 

 

Marcinowice, dnia 14 lutego 2019 roku

OR. 271.2/1.2019

WÓJT GMINY MARCINOWICE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Samochodu pożarniczego GBM STAR 266 12.3t

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Marcinowice

ul. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

NIP: 884-236-52-90

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód STAR 266 12.3t, stanowiący własność Gminy Marcinowice, będący na wyposażeniu OSP Strzelce

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Rok produkcji: 1989

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Numer rejestracyjny: DSW 92LE

Pojemność/ Moc silnika: 6842 ccm / 110kW (150KM)

Charakter wykorzystania: pożarniczy

Rodzaj zabudowy: skrzyniowa bez opończy

Rodzaj kabiny: krótka

Rozstaw osi przedni/tylny: 2990 mm / 1250 mm

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 3 / 6x6 / manualna

Masa całk. / Ładowność : 12.350 kg / 5.000 kg

Wskazanie drogomierza: 13.499 km

Długość/Szerokość/Wysokość: 6900 mm / 2500 mm / 2690 mm

Pojemność zbiornika na wodę: 2.500l

Samochód w podziale bojowym.

Pojazd ma uszkodzoną skrzynię rozdzielczą.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 600 665 224 lub 726 753 407).

 

Cena wywoławcza:

12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) brutto.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)      Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 12:00 . Oferta powinna zawierać:

-       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

-       numer PESEL/REGON i NIP oferenta,

-       datę sporządzenia oferty,

-       oferowaną cenę,

-       oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej bip.marcinowice.pl.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu STAR 266 12.3t. Nie otwierać przed dniem 04.03.2019 r. godz. 12:30”, w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 12:00 .

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2) Wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Gminy Marcinowice: BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w terminie do dnia 04.03.2019 r. z dopiskiem „Wadium – samochód STAR 266 12.3t”. Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu, natomiast wadium wniesione przez pozostałe osoby zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłacenia pozostałej części ceny nabycia samochodu w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Marcinowice), a przetarg zostanie unieważniony.

Pozostałe informacje:

1)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Marcinowice – sala nr 1.

2)      Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia i wystawieniu faktury.

3)      W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4)      Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5)      Gmina Marcinowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

6)      Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Marcinowice pok. nr 16 oraz telefonicznie pod nr tel.74/85 85 599.

7)      Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 600 665 224 lub 726 753 407).

8)      Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9)      Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice.

 

Załącznik:

- Wzór formularza ofertowego

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice