sobota, 11 lipca 2020r.
   
Czcionka

Zmiana stawek wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Marcinowice zawiadamia o podjęciu uchwały nr IV/24/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Marcinowice będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkanych:

  • 17,00 zł/osobę/miesiąc - w przypadku segregacji odpadów,
  • 23,00 zł/osobę/miesiąc - w przypadku braku segregacji.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w obowiązującym obecnie brzmieniu, określa w  art. 3 zadania gmin związane z systemem gospodarowania odpadami, a w art. 6r – zasady przeznaczenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat- na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przepisach art. 6r ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyspecyfikowane zostały te koszty, które gmina ma prawo pokrywać z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pomimo podwyżki stawek za opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, gmina w dalszym ciągu będzie zmuszona dotować gospodarkę ,, śmieciową ”, gdyż podwyżka stawek nie rekompensuje ponoszonych wydatków.

 

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkanych:

Pojemność pojemnika

Stawka bez selektywnej zbiórki

Stawka przy selektywnej zbiórce

80 l

64,00 zł

42,00 zł

120 l

69,00 zł

46,00 zł

240 l

104,00 zł

69,00 zł

660 l

194,00 zł

127,00 zł

1100 l

296,00 zł

196,00 zł

1500 l

312,00 zł

208,00 zł

KP (7000 l)

1438,00 zł

959,00 zł

 

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

W związku ze zmianami stawek opłat właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć w następujących przypadkach:

  • Ø zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. w przypadku narodzin, zgonu, przeprowadzki),
  • Ø zmiana sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane),
  • Ø zmiana ilości/wielkości pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkanych,
  • Ø zmiana innych danych zawartych w deklaracji,

Wszelkiego typu zmiany należy zgłaszać poprzez zmianę deklaracji w terminie do 14 dni od daty ich zaistnienia.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie, w związku z czym opłaty w dalszym ciągu należy uiszczać do 15-go dnia miesiąca w kasie Urzędu Gminy Marcinowice lub na  rachunek bankowy nr 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001.

W przypadku nieuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty z zastosowaniem wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice