poniedziałek, 06 lipca 2020r.
   
Czcionka

Ogłoszenie dot. dzierżawy budynku po Szkole Podstawowej w Wirach

Gmina Marcinowice posiada do wydzierżawienia nieruchomość zabudowaną stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.
Przedmiotem dzierżawy jest wolny budynek po Szkole Podstawowej w Wirach o powierzchni użytkowej 487 m2,  Wiry nr 65 nr
,  oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 231/1, AM-1, o pow. 0,2840 ha obręb Wiry. Księga Wieczysta Nr SW1S/00042465/9.Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wiry Uchwała Nr XXXI/186/05 Rady Gminy Marcinowice – U.3. tereny zabudowy usługowej, strefa ”OW” obserwacji archeologicznej, strefa „A” ochrony konserwatorskiej, tereny dróg i urządzeń komunikacji drogowej, w tym drogi zbiorcze i dojazdowe.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.bip.marcinowice.pl
Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice, tel. 74 85 85 226 wew. 34 lub 74 850 34 94.

 

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice