Przetarg - sprzedaż - autobusu Jelcz

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Marcinowice, dnia 06 lutego 2019 roku

OR. 271.1/4.2019

 

WÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

AUTOBUSU JELCZ L090 12t

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Marcinowice
ul. Tuwima 2
58-124 Marcinowice
NIP: 884-236-52-90

Przedmiot sprzedaży:
Samochód JELCZ L090 12t, stanowiący własność Gminy Marcinowice
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Rok produkcji: 2004
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Numer rejestracyjny: DSW 28UJ
Pojemność/ Moc silnika: 4580 ccm / 132kW (179KM)
Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy
Liczba miejsc siedzących: 44
Rodzaj autobusu: miejski 2-drzwiowy 44 osobowy
Rozstaw osi: 4250 mm
Przebieg: 344.897 km
Wyposażenie: ABS, kasowniki kpl. ze sterowaniem elektronicznym, retarder, tablice informacyjne elektroniczne, zawieszenie osi tylnej pneumatyczne.
Ogumienie: CONTINENTAL 10.00 R17.5 134/132L, bieżnik 8,0 mm, zużycie 50%.
Stan techniczny: pojazd kompletny, sprawny technicznie.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 603 794 583).

 

 

Cena wywoławcza:

21.420,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)      Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 12:00 . Oferta powinna zawierać:

-       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

-       numer PESEL/REGON i NIP oferenta,

-       datę sporządzenia oferty,

-       oferowaną cenę,

-       oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej bip.marcinowice.pl.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu AUTOBUS JELCZ L090 12t. Nie otwierać przed dniem 22.02.2019 r. godz. 12:30”, w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 12:00 .

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2) Wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Gminy Marcinowice: BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w terminie do dnia 22.02.2019 r. z dopiskiem „Wadium – samochód AUTOBUS JELCZ L090 12t”. Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu, natomiast wadium wniesione przez pozostałe osoby zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłacenia pozostałej części ceny nabycia samochodu w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Marcinowice), a przetarg zostanie unieważniony.

Pozostałe informacje:

1)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Marcinowice – sala nr 1.

2)      Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia i wystawieniu faktury.

3)      W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4)      Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5)      Gmina Marcinowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

6)      Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Marcinowice pok. nr 17 oraz telefonicznie pod nr tel.74/85 85 597.

7)      Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 603 794 583).

8)      Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9)      Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice.

 

Załącznik:

- Wzór formularza ofertowego