IV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  22 lutego 2019 r.  o godz. 8:30
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
IV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE


PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr III/18 z I sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2018r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marcinowice na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Statutu Gminy Marcinowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z siedzibą w Wirach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strzelce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Marcinowice w 2019 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności
21. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.
23. Wolne wnioski i oświadczenia.
24. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
25. Zamknięcie sesji.