Zaproszenie - Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach
ma zaszczyt zaprosić
Delegatów oraz Członków GSW na
Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach,
które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku, o godzinie 10:00 (drugi termin godzin 10:15)
w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice.

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
  1. Sprawozdanie finansowe Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
  2. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
  3. Dyskusja.
   1. Wniosek Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie rocznych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi GSW.
   2. Przedstawienie potrzeb w zakresie prac konserwacyjnych na 2019 rok.
   3. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2019.
   4. Dyskusja.
   5. Podjęcie uchwał: planu pracy GSW oraz jej budżetu na 2019 r.
   6. Sprawy różne.
   7. Zakończenie.

 

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

Przewodniczący GSW

/-/ Zdzisław Gieczewski