V SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 29 marca 2019 r.  o godz. 8:30
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się
V SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr IV/19 z IV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” dla Pana Mieczysława Cieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” dla Pana Zbigniewa Dżugaja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” dla Pana Michała Kota.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Artur Fiołek