piątek, 12 lipca 2024r.
   
Czcionka

Struktura Organizacyjna

Urzędu Gminy w Marcinowicach

Nazwa

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Pokój

Nr wew.

Sekretariat Urzędu

Wójt

Stanisław Leń

22


Sekretarz Gminy

Robert Sawicki

20


Sekretarka

Joanna Anioł

21

33

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Kierownik referatu

Honorata Błońska

19

39

Inspektor

Stanisława Suszko

24

37

Inspektor

Elżbieta Gołębiowska

18

29

Referent

Wioletta Łazinek

26

35

Informatyk

Tomasz Wasilewski

26

35

Inspektor

Dagmara Gorlowska

26

35

Inspektor

Anna Urbańska

25

37

Referent

Aleksandra Wojtanowska

18

29

Radca Prawny

Lilla Gruntkowska-Baryłko
Monika Gadzicka-Kowalska

13

---

Pomoc administracyjna

Magdalena Richtscheid

2

43

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Kierownik referatu

Janina Kuta

5

27

Inspektor

Alicja Madej

4

21

Inspektor

Bożena Stępień

4

21

Inspektor

Paulina Robak

3

42

Młodszy referent

Magdalena Łyko

3

42

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu

Beata Staryszak

10

34

Inspektor

Ryszard Porębski

12

36

Podinspektor

Gabriela Nastałek-Żygadło

11

23

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik referatu -Skarbnik Gminy

Anna Czernicka

27

40

Inspektor

Joanna Pater

29

31

Kasjer

Aleksandra Jasińska

29

31

Inspektor

Renata Tragarz

29

31

Inspektor

Barbara Wołyniak

28

30

Inspektor

Justyna Papazisi

28

30

Referent

Dominika Kundziarz

28

30

Urząd Gminy w Marcinowicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 17:00

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:00

Kasa Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 7:30 - 14:00

Wtorek 7:30 - 16:00

Środa 7:30 - 14:00

Czwartek 7:30 - 14:00

Piątek 7:30 - 13:30

Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy należy:
- właściwa i terminowa realizacja zadań,
- organizowanie i realizowanie zadań obowiązujących w określonych aktach prawnych,
- opracowywanie propozycji rzeczowych i finansowych do projektu rocznego budżetu,
- przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta, Rady gminy oraz innych materiałów pod obrady Rady i Komisji,
- prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- rozpatrywanie interpelacji, wniosków i interwencji publicznej,
- rozpatrywanie interpelacji, wniosków i interwencji Posłów na Sejm RP, Senatorów, Radnych, Komisji Rady, wniosków i postulatów ludności oraz ich załatwianie,
- prowadzenie kontroli w ramach właściwości rzeczowej oraz w zakresie ustalonym przez Wójta w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych i nadzór nad ich realizacją,
- usprawnianie organizacji, metod i form pracy referatów i zespołów,
- realizowanie zadań w zakresie obronności kraju należących do wójta zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
- ochrona tajemnicy państwowej i służbowej
- ochrona danych osobowych obywateli
- organizowanie dostępu obywateli do informacji,
- podejmowanie działań związanych z ochroną przed powodziową i innymi klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami kryzysowymi,
- rozpatrywanie- załatwianie skarg
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Sejmu, Senatu RP i samorządu terytorialnego oraz referendów,
- terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań GUS,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy.

Pok. 21 Sekretariat
Tel. 074/85-85-226/227, fax. 074/85-85-231
Tel. wew. 33

Joanna Anioł - referent

Sekretarz
Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji,

2) opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

3) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
4) koordynacja i nadzór prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów              i referendów od strony technicznej i organizacyjnej,
5) współdziałanie z Radą w zakresie inicjatyw uchwałodawczych Wójta oraz nadzór merytoryczny  i formalno-prawny nad przygotowaniem sesji Rady,
6) nadzorowanie spraw związanych z  załatwianiem skarg i wniosków,
7) nadzór nad  prowadzeniem spraw kadrowych w Urzędzie,
8) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady i Rady,
9) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników,
10) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

11) wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

12) wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej,
13) nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym w podległych referatach,
14) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta,
15) organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
16) nadzorowanie prac związanych  z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów   z natury składników majątkowych,
17) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,
18) nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu Urzędu,
19) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
20) kierowanie pracą Urzędu w przypadku nieobecności Wójta lub Zastępcy Wójta w ramach udzielonych upoważnień,
21) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

22) wykonywanie innych spraw na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Pok. 19 Tel. wew. 39
Honorata Błońska - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty

prowadzenie spraw oświaty, obsługa rad sołeckich (narady z sołtysami, wybory sołtysów i rad sołecki), archiwum, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, prowadzenie Biura Rady Gminy Marcinowice

Pok. 24, 25 Tel. wew. 37
Stanisława Suszko – inspektor, dowody osobiste, ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Anna Urbańska – inspektor, kontakt z mediami, zamówienia publiczne, wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. wyborów


Pok. 26 Tel. wew. 35

Dagmara Gorlowska – inspektor, ewidencja działalności gospodarczej, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania (środki z UE, środki krajowe), dział promocji, punkt szansy, informacja o funduszach dla małych średnich przedsiębiorstw, ewidencja obiektów hotelarskich innych

Tomasz Wasilewski – inspektor, informatyk
Wioletta Łazinek – referent, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania (środki z UE, środki krajowe)

Pok. 18 Tel. wew. 29

Elżbieta Gołębiowska – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, merytoryczna obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowanie zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i  Gminnego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego, współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, działającymi na terenie Gminy,

Pok. 2 Tel. wew. 43

Magdalena Richtscheid – Biuro Obsługi Klienta, Informacja


Do zadań Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty należy:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi i Zastępcy Wójta oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
c) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy zapasowych od pomieszczeń,
d) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
2) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych ustawą o pracownikach samorządowych dla Przewodniczącego Rady i Rady przez pracownika upoważnionego w razie nieobecności Sekretarza Gminy,
3) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
4) zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
5) współpraca z Referatem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w zakresie remontów i napraw oraz konserwacja inwentarza biurowego w Urzędzie,
6) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,7) rozliczanie zużycia paliwa samochodu służbowego, czasu pracy kierowcy i kart drogowych,8) spisywanie zeznań świadków w sprawach zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,
9) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
10) organizowanie i koordynowanie staży, praktyk uczniów i studentów oraz prac interwencyjnych  i robót publicznych,
11) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów zleceń i umów o dzieło oraz ich realizacja w zakresie zadań prowadzonych przez referat,
12) wydawanie świadectw pracy pracownikom zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina,
13) sporządzanie dokumentów, wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina,
14) prowadzenie ewidencji radnych,

15) prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,
16) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
17) pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
18) okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
19) ocena ryzyka zawodowego,
20) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
21) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
22) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
23) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
24) udział w dochodzeniach powypadkowych,
25) prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym oraz kartotecznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:
a) przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy,
b) zmiany (stanu cywilnego, imienia i nazwiska, urodzenia dziecka, zgonu, zmian dokumentów tożsamości, zmian w obywatelstwie),
26) aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych:
a) w ewidencji ludności – Rejestr Mieszkańców REMI,
b) w systemie ŹRÓDŁO,
c) w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na nośniku magnetycznym lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego,
27) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku,
28) sporządzanie i aktualizowanie spisów poborowych, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów seniorów, informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego,
29) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
30) udzielanie informacji o danych osobowych,
31) przyjmowanie wniosków dotyczących dokumentów stwierdzających tożsamość oraz ich wydawanie,
32) opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,
33) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych  osobowych,
34) współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców Gminy,
35) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
36) wydawanie decyzji (zezwoleń) w sprawie organizacji imprez masowych,
37) wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne,
38) wdrażanie oraz stały nadzór nad oprogramowaniem komputerowym,
39) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
40) instalacja oprogramowania,
41) administracja sieci (ustalanie praw dostępu, konserwacja, zabezpieczenie danych),
42) szkolenie pracowników w zakresie obsługi zainstalowanego oprogramowania oraz doradztwo  w sprawach związanych z obsługą komputerów,
43) bieżąca konserwacja i usuwanie uszkodzeń sprzętu komputerowego (komputery, drukarki),
44) prowadzenie dokumentacji technicznej, sprzętu komputerowego,
45) zbieranie materiałów do internetu, aktualizacja strony internetowej Urzędu,
46) zabezpieczenie danych komputerowych przed dostępem osób nieupoważnionych (nadawanie haseł użytkownikom oraz ich bieżąca aktualizacja),
47) współpraca z firmami dostarczającymi usługi informatyczne do Urzędu w zakresie serwisu i przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacyjnych sprzętu,
48) wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu,
49) uzgadnianie zapotrzebowania na korzystanie z samochodu służbowego przez pracowników,
50) prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji urzędowej  z placówki pocztowej,
51) prowadzenie spraw związanych z działalnością pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi przygotowywanie otwartych konkursów ofert, umów oraz ich rozliczanie,
52) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie Gminy,
53) współpraca referatu z policją, wojskiem, strażą pożarną w zakresie zadań merytorycznych,
54) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
55) prowadzenie rejestru zamówień i umów,
56) sporządzanie planu zamówień,
57) weryfikacja projektów dokumentów przetargowych, przygotowywanych przez referaty Urzędu,
62) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
63) udział w komisjach konkursowych, zgodnie z zarządzeniem Wójta,

64) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady,

65) przygotowywanie we współpracy z właściwymi referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

66) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę,

67) przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji z Radą, jej komisjami oraz poszczególnymi radnymi,
68) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
69) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań, spotkań i narad,70) prowadzenie rejestru uchwał Rady i wprowadzanie ich do BIP,
71) prowadzenie rejestrów:
a) skarg i wniosków dotyczących organu uchwałodawczego,
b) interpelacji i wniosków składanych przez radnych,
72) przygotowywanie projektu uchwały i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

73) prowadzenie spraw z zakresu udzielenia, odmowy udzielenia, cofania, zmiany i stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
74) współdziałanie i występowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydania opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady,

75) obsługa techniczno-biurowa  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
76) współpraca z lokalną Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przestrzegania przez placówki przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

77) zapewnienie realizacji ustawowych zadań związanych z zapewnieniem koordynacji i współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz organizacji pozarządowych       w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, a także zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia ludzi oraz środowiska,

78) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego  ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

79) współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji (WCZK we Wrocławiu, PCZK w Świdnicy),

80) realizowanie zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i  Gminnego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego, obsługa kancelaryjno- biurowa,

81) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,

82) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zadań obronnych na obszarze Gminy,

83) realizowanie zadań Gminy związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów,

84) współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, działającymi na terenie Gminy,

85) zapewnienie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

86) współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy  w zakresie kontroli, analizy i oceny stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy,

87) rejestracja korespondencji z zakresu ochrony informacji niejawnej,

88) prowadzenie rejestru skarg i wniosków załatwianych przez organ wykonawczy,

89) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, w tym:

a) prowadzenie ewidencji dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,

b) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,

c) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

d) ewidencjonowanie udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym,

e) konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym,

f) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie postępowania z dokumentacją,

90) przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy,

91) przygotowywanie i protokołowanie narad Wójta z sołtysami wsi,

92) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu i rozliczanie czasu pracy,

93) nadzór nad działalnością szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina, w tym ustalanie sieci szkół publicznych i arkuszy organizacyjnych szkół,

94) nadzorowanie realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach systemu oświaty,

95) realizacja programów oświatowych,

96) współpraca ze szkołami niepublicznymi, w tym procedura dokonywania wpisu i wykreślenia      z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

97) opracowanie dokumentacji dotyczącej przekazywania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

98) realizacja systemu informacji oświatowej, realizacja obowiązku nauki oraz prowadzenie spraw rekrutacji do szkół,

99) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,

100) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

101) prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta (naukowych, sportowych i artystycznych),

102) przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,

103) organizacja przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,

104) prowadzenie prac w zakresie oceny pracy, przyznawania nagród i wyróżniania nauczycieli,

105) organizacja przeprowadzenia konkursów na dyrektorów szkół oraz powierzanie stanowiska dyrektora szkoły,

106) współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i dyrektorami szkół funkcjonujących na terenie Gminy i Powiatu Świdnickiego,

107) prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,

108) prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień,

109) wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych,

110) opracowywanie, wdrażanie i realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

111) przygotowywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorców,

112) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania boisk sportowych „Orlik” i Funduszu Sołeckiego,

113) prowadzenie ewidencji i nadzór obiektów innych niż hotelarskie działających w dziedzinie turystyki i wypoczynku,

114) prowadzenie postępowań ewidencyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,

115) dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na wniosek przedsiębiorcy,

116) udzielanie informacji z akt w ewidencji przedsiębiorców,

117) prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń związanych z zakończoną działalnością gospodarczą.


Radca Prawny

Pok. 13
Radca prawny: Lilla Gruntkowska-Baryłko, Monika Gadzicka-Kowalska

Radca Prawny zapewnia obsługę prawną organów Gminy, Urzędu i jego jednostek organizacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach spraw mieszkańców Gminy dotyczące Urzędu Gminy.

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Pok. 5 Tel. wew.27
Janina Kuta - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Pok. 4 Tel. wew. 21
Alicja Madej – inspektor, realizacja zadań z zakresu inwestycji, ochrony zabytków, wspólnot mieszkaniowych, ochrony środowiska i utrzymania czystości
Bożena Stępień – inspektor, realizacja zadań z zakresu drogownictwa, gospodarki komunalnej -

gospodarowanie mieniem komunalnym gminy w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych, realizacja zadań inwestycyjnych

Pok. 3 Tel. wew. 42

Magdalena Łyko – młodszy referent, realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej - gospodarki odpadami

Paulina Robak – inspektor, realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej należy:

1) ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) opiniowanie zgodności z planami miejscowymi wstępnych projektów podziału nieruchomości,
4) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego na terenie Gminy,
5) planowanie i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych oraz remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej,
6) wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam,
7) planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji dróg gminnych, placów, chodników i parkingów,
8) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg,
9) zarządzanie drogami gminnymi,
10) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
11) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
12) prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów,
13) współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez Gminę,

14) organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach,
15) przygotowanie treści umów w związku z prowadzeniem inwestycji i remontów,
16) organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez Gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom,
17) opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów w zakresie działania referatu,
18) zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie jej zarządzającemu,
19) prowadzenie książki obiektu budowlanego – budynku Urzędu,
20) zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych, których właścicielem jest Gmina,
21) planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych,
22) planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy i remontu wodociągów i kanalizacji,

23) składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków,
24) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowe,

25) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpowodziowej,
26) nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, świetlicami, boiskami,
27) nadzorowanie i realizacja zadań, związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy,
28) organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju Gminy,
29) realizacja polityki przestrzennej Gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
30) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
31) zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
32) koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi,
33) wydawanie wypisów i wyrysów z planu,
34) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
35) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
36) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planów miejscowych,
37) nadzór nad eksploatacją wodociągów i kanalizacji gminnych,
38) prowadzenie spraw w zakresie klęsk żywiołowych,

39) prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w zakresie nieuregulowanym ustawą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,

40) prowadzenie spraw z zakresu systemu gospodarki odpadami,

41) prowadzenie spraw związanych z geologią surowcową.

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Pok. 10 Tel. wew.34
Beata Staryszak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Pok. 12 Tel. wew. 36
Ryszard Porębski
– inspektor, ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność gminy., współpraca z producentami rolnymi i organizacjami rolników ochroną środowiska naturalnego i ekosystemów w części związanej merytorycznie z zakresem działania referatu

Pok. 11 Tel. wew. 23

Gabriela Nastałek-Żygadło – podinspektor, realizacja zadań z zakresu leśnictwa i zadań referatu rolnictwa gospodarki nieruchomościami

 

Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Marcinowice, w tym:
a) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
b) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości,
c) podejmowanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz wystawianie faktur VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości gminnych,
d) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządowych,
e) prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego gminy,
f) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
g) przygotowanie opracowań geodezyjnych, prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
h) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy lub wpis w księdze wieczystej,

2) podejmowanie czynności z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, oddawanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd,

3) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze komunalizacji, zakupu, pierwokupu, zamiany i uwłaszczenia,

4) przejmowanie i przekazywanie nieruchomości,

5) prowadzenie spraw z zakresu wykonywania przez Wójta prawa pierwokupu i odkupu nieruchomości,

przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z nieruchomości wchodzących do zasobu Gminy,

6) przygotowywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

7) organizowanie przetargów na zbycie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego,

8) prowadzenie spraw z zakresu scaleń i podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz osób prawnych i fizycznych,

9) prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne (gminne) oraz wypłata odszkodowań właścicielom lub użytkownikom wieczystym,

10) prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości na obszarze Gminy Marcinowice,

11) komunalizacja gruntów,

12) prowadzenie postępowań w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

13) prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości,

14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

15) prowadzenie kontroli stanu urządzeń melioracji szczegółowej,

16) odbiory robót wykonywanych przez spółkę wodną w ramach środków budżetu Gminy,

17) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt, w tym:
a) przygotowywanie projektów decyzji na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,
b) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odebrania właścicielom lub opiekunom zwierząt traktowanych niehumanitarnie,
c) podejmowanie działań w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych i umieszczania ich w schronisku,
d) zapobieganie bezdomności zwierząt,

18) podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

19) podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania organizmów kwarantannowych,

20) podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania, wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru,

21) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących zniszczenie nielegalnych upraw maku i konopi,

23) poświadczanie oświadczeń rolników składanych przy zakupie nieruchomości rolnych,

24) szacowanie strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi,

25) ochrona przyrody, w tym:
a) przygotowywanie projektów decyzji zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

26) opiniowanie wniosków dotyczących wydzierżawienia obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich,

27) przeprowadzanie wyborów do izb rolniczych,

28) współpraca i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, prowadzenie spisów rolnych,

29) współpraca i współdziałanie ze służbami i jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi,

30) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

31) wykonywanie zadań związanych z zakazywaniem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających,

32) ochrona środowiska od zanieczyszczeń odpadami oraz ochrona i rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych,

33) wydawanie decyzji środowiskowych.

 

Referat Budżetu i Finansów

Skarbnik Gminy
Pok. 27 Tel. wew. 40
Anna Czernicka – Skarbnik Gminy

2. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów,

2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

6) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy,

7) nadzorowanie egzekucji oraz windykacji należności podatkowych i opłat ustalonych przez Gminę,

8) zapewnienie właściwego przebiegu procedur pozyskiwania środków z kredytów, obligacji i pożyczek,

9) wnioskowanie do Wójta o uruchomienie kredytów i pożyczek,

10) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi,
11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,
12) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
13) dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem),
14) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
15) dokonywanie kontroli kasy,
16) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
17) nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy,
18) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w referacie,
19) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Referatu Budżetu i Finansów.

Pok. 29 Tel. wew. 31
Renata Tragarz – inspektor
Joanna Pater - inspektor
Aleksandra Jasińska - kasjer


Pok. 28 Tel. wew. 30
Justyna Papazisi – inspektor
Dominika Kundziarz - referent
Barbara Wołyniak - inspektor


Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:
1) opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu Gminy,
2) opracowywanie projektów budżetu Gminy i jego zmian,
3) analiza realizacji budżetu,
4) czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu Gminy,
5) kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu Gminy w jednostkach organizacyjnych,
6) prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych,
7) prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT,
8) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w roku budżetowym,
10) prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych,
11) prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
12) przygotowanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzania inwentaryzacji majątku Gminy i Urzędu oraz jej rozliczanie,
13) prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych,
14) sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych,
15) przypis należności i windykacja dochodów Gminy,
16) sporządzanie list płac,
17) prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
18) sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,
19) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych,
20) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń,
21) sporządzanie list diet dla radnych,
22) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których Urząd prowadzi archiwum,
23) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych,
24) dokonywanie przelewów,
25) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
26) gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym przedłożonych deklaracji podatkowych,
27) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
28) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
29) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków i opłat oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
30) przygotowywanie materiałów i niezbędnych danych do projektów uchwał Rady, ustalających wysokość podatków i opłat lokalnych,
31) prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych,
32) wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe,
33) rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz prowadzenie wymaganej korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
34) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i aktualizowaniem przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP),
35) prowadzenie kasy urzędu,
36) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów,
37) dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
38) dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
39) niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy,
40) sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych,
41) wystawianie Rp-7 dla byłych pracowników Urzędu i jednostek gminnych oraz dla pracowników aktualnie zatrudnionych,

42) prowadzenie spraw kadrowych.

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Nazwa

Stanowisko

Nazwisko

Pokój

Nr wewnętrzny

Sekretariat Urzędu

Wójt

Władysław Gołębiowski

22

Zastępca Wójta

Stanisław Leń

20

Sekretarz Gminy

Jadwiga Ziarnowska

19

Doradca Wójta

Alicja Synowska

6

Sekretarka

Renata Tragarz

21

33

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu

Anna Urbańska

17

32

Inspektor

Stanisława Suszko

24

37

Inspektor

Elżbieta Gołębiowska

18

39

Radca Prawny

Mariusz Starke

13

Sekretarka

Małgorzata Laskowska


Informatyk

Tomasz Wasilewski

26

35

Biuro Obsługi Rady i Samorządów Wsi

Kierownik Referatu

Anna Urbańska

17

32

Referat Oświaty, Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik Referatu

Honorata Błońska

25

37

Podinspektor

Dagmara Gorlowska

26

35

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu

Ewa Fiedler-Łeńska

5

27

Inspektor

Alicja Madej

4

21

Inspektor

Bożena Stępień

4

21

Inspektor

Paulina Robak

3

42

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu

Beata Staryszak

11

23

Inspektor

Ryszard Porębski

10

27

Leśniczy

Henryk Małachowski

9

23

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik  Referatu - Skarbnik Gminy

Anna Czernicka

27

40

Inspektor

Justyna Papazisi

29

31

Inspektor

Janina Stawicka

29

31

Pomoc administracyjna

Wioleta Łazinek

29

31

Inspektor

Janina Miś

28

30

Podinspektor

Barbara Wołyniak

28

30

Inspektor

Elżbieta Sznurowska

28

30

 

WYSZUKIWARKA

Banery




STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice