piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

UWAGA!!!

Od 1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tymi przepisami od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Aktualnie odpady z terenu gminy odbiera wyłoniona w drodze przetargu firma

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.

ul. Metalowców 4

58-100 Świdnica

tel. 74/ 852 21 04,

z którą Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z PSZOK w Marcinowicach. Firma ta obsługuje mieszkańców, podmioty prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (tj. podmioty gospodarcze, firmy, instytucje,) w imieniu gminy.

Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość segregacji odpadów komunalnych „u źródła” tj. na terenie nieruchomości.

Na terenach nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych segregacja prowadzona jest w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych workach. Na nieruchomościach zamieszkanych z zabudową wielolokalową oraz na nieruchomościach niezamieszkanych (podmioty gospodarcze, instytucje) segregacja odbywa się w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych pojemnikach zbiorczych.

W drodze uchwały gmina określiła różne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

- w przypadku segregacji - niższe,

- w przypadku braku segregacji (odpady zmieszane) - wyższe.

Dwa razy w roku według harmonogramu prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek oraz odpadów wielkogabarytowych.

Na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o. o., ul. Tuwima 25, 58-124 Marcinowice. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz 14.30 – 15.30, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00. W ramach wnoszonej do gminy zadeklarowanej opłaty można tam przekazywać tzw. odpady problemowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce PSZOK.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach na terenie gminy Marcinowice.

Nowe przepisy zostały stworzone, by zapewnić skuteczniejszą walkę z „dzikimi” wysypiskami, ponieważ nie opłaca się podrzucać śmieci sąsiadom, do lasu, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. Nie ma również sensu, by śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – proceder ten stanowi duży problem mimo, że jest prawnie zabroniony.

Najważniejsze obowiązki mieszkańców:

1. Wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od zamieszkania nieruchomości przez mieszkańców lub powstania odpadów w przypadku nieruchomości niezamieszkanych.

2. Wypełnienie i złożenie w ciągu 14 dni deklaracji zmieniającej za każdym razem, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana wpływająca na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (zmiana ilości osób, zmiana wielkości/ilości pojemników, zmiana sposobu zbierania odpadów – segregowane/zmieszane) oraz zmiana danych. Nie dotyczy przypadków zmiany stawek opłat regulowanych Uchwałą Rady Gminy chyba, że właściciel zdecyduje o innym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi niż w dotychczasowej deklaracji,

3. Zadeklarowaną opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Marcinowice:

56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniższych załącznikach, tam znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje.

 

1. Deklaracje

2. Opłaty za odpady komunalne

3. Selektywna zbiórka

4. Inne sposoby zagospodarowywania odpadów

5.  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

6. Akty prawne

7. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

8. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

9. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - 2019 r.


 

 

UWAGA!
Do odczytu niektórych formularzy wymagane jest używanie programu Acrobat Reader.
Acrobat Reader dostępny jest na stronie www.adobe.com

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

UWAGA!!!

Od 1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tymi przepisami od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Aktualnie odpady z terenu gminy odbiera wyłoniona w drodze przetargu firma

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.

ul. Metalowców 4

58-100 Świdnica

tel. 74/ 852 21 04,

z którą Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z PSZOK w Marcinowicach. Firma ta obsługuje mieszkańców, podmioty prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (tj. podmioty gospodarcze, firmy, instytucje,) w imieniu gminy.

Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość segregacji odpadów komunalnych „u źródła” tj. na terenie nieruchomości.

Na terenach nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych segregacja prowadzona jest w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych workach. Na nieruchomościach zamieszkanych z zabudową wielolokalową oraz na nieruchomościach niezamieszkanych (podmioty gospodarcze, instytucje) segregacja odbywa się w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych pojemnikach zbiorczych.

W drodze uchwały gmina określiła różne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

- w przypadku segregacji - niższe,

- w przypadku braku segregacji (odpady zmieszane) - wyższe.

Dwa razy w roku według harmonogramu prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek oraz odpadów wielkogabarytowych.

Na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o. o., ul. Tuwima 25, 58-124 Marcinowice. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz 14.30 – 15.30, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00. W ramach wnoszonej do gminy zadeklarowanej opłaty można tam przekazywać tzw. odpady problemowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce PSZOK.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach na terenie gminy Marcinowice.

Nowe przepisy zostały stworzone, by zapewnić skuteczniejszą walkę z „dzikimi” wysypiskami, ponieważ nie opłaca się podrzucać śmieci sąsiadom, do lasu, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. Nie ma również sensu, by śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – proceder ten stanowi duży problem mimo, że jest prawnie zabroniony.

Najważniejsze obowiązki mieszkańców:

1. Wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od zamieszkania nieruchomości przez mieszkańców lub powstania odpadów w przypadku nieruchomości niezamieszkanych.

2. Wypełnienie i złożenie w ciągu 14 dni deklaracji zmieniającej za każdym razem, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana wpływająca na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (zmiana ilości osób, zmiana wielkości/ilości pojemników, zmiana sposobu zbierania odpadów – segregowane/zmieszane) oraz zmiana danych. Nie dotyczy przypadków zmiany stawek opłat regulowanych Uchwałą Rady Gminy chyba, że właściciel zdecyduje o innym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi niż w dotychczasowej deklaracji,

3. Zadeklarowaną opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Marcinowice:

56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice