czwartek, 29 lipca 2021r.
   
Czcionka

Selektywna zbiórka

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

 

 

Selektywne zbieranie odpadów zawierających następujące frakcje:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali,

- papier,

- szkło,

- odpady ulegające biodegradacji.

Na terenie nieruchomości obowiązkowi segregacji podlegają następujące rodzaje odpadów:

- odpady komunalne zawierające następujące frakcje:

  • papier,
  • szkła,
  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali,
  • odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (ponadto opcja kompostowania - dotyczy zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej; można je również oddawać na PSZOK),

ü przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy.

ü meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz świetlówki zbierane są dwa razy w roku z nieruchomości z tzw. „wystawek” wg ustalonego harmonogramu.

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego w ramach zadeklarowanej miesięcznej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości można przekazywać wskazane odpady. Szczegółowe informacje na temat rodzaju odpadów tam przyjmowanych znajdują się w zakładce dotyczącej PSZOK.

 

Odpady komunalne zbierane są wg harmonogramu z następującą częstotliwością:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych

Tworzywa sztuczne i metale

Odpady ulegające biodegradacji

Papier i tektura

Szkło

Zabudowa jednorodzinna

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

raz w miesiącu

raz w miesiącu

Zabudowa wielorodzinna

raz w tygodniu

raz w tygodniu

raz w tygodniu

raz w tygodniu

Nieruchomości niezamieszkane

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

raz w miesiącu

raz w miesiącu

 

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowychZabudowa jednorodzinna

co 2 tygodnie

2 razy w roku


Zabudowa wielorodzinna

raz w tygodniu

2 razy w roku


Nieruchomości niezamieszkane

co 2 tygodnie

2 razy w roku


UWAGA! Poniżej informacje do pobrania na temat tego co należy zbierać selektywnie i w jaki sposób, a co należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Ulotka - Ogólnie o segregacji

Ulotka - Jak segregować odpady

Ulotka - Zakaz palenia śmieci


Gdzie wrzucać jakie odpady ?

Informacja i oświadczenie dot. kompostowania

Jak zmniejszyć ilość odpadów ?

Kompostowanie

Oznakowanie opakowań

Zasady postępowania z odpadami

 

  POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice