czwartek, 29 lipca 2021r.
   
Czcionka

Akty Prawne

UCHWAŁY RADY GMINY MARCINOWICE REGULUJĄCE NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia szeregu uchwał, które mają regulować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Rada Gminy Marcinowice podjęła następujące uchwały:

1)      uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,

2)      uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3)      uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4)      uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5)      uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice,

6)      uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

7)      uchwała w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Marcinowicach,

8)      uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marcinowice.

 

Poniżej możecie się Państwo z nimi szczegółowo zapoznać.

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1

 

 

 

POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice