piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Inwestycje Gminy Marcinowice rok 2015

 

Inwestycje warte 1,2 mln zł

Inwestycyjny boom w gminie Marcinowice jest widoczny na drogach, chodnikach i mostach. Sporo się jednak dzieje także pod nimi. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. – spółka ze stuprocentowym kapitałem gminy, stale inwestuje w sieci wodne i kanalizacyjne, a łączna wartość tegorocznych zadań to 1 273 288 zł. Co zrobiono za tę kwotę?

– Najdroższym i największym naszym zadaniem, wykonywanym w ramach trwającego od kilku lat kanalizowania gminy, jest budowa sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki i Wirki” – mówi Jacek Taratuta, prezes ZUWiK-u, który ma siedzibę w Strzelcach. – Wartość tego zadania na 2015 rok wynosi 1 045 518 zł.

Kolejne zadania to wymiana rur i pompy głębinowej w studni P-3a w Stacji Uzdatniania Wody w Strzelcach (koszt 11 000 zł), budowa sieci wodociągowej w Tąpadle na długości 130 mb (10 900 zł), budowa sieci wodociągowej o długości 120 mb w Marcinowicach przy ul. Pogodnej (15 000 zł), budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 145 mb, także w Marcinowicach przy ul. Pogodnej (35 000 zł).

– Ponadto dokonaliśmy gruntownego remontu hali filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Strzelcach, co kosztowało 20 000 zł – mówi Jacek Taratuta. – Podpisaliśmy także umowę na realizację części inwestycji o nazwie ,,Budowa sieci wodociągowej w Wirach”. Długość nowej sieci wyniesie 820 mb, a wartość zadania – 85 870 zł. Realizację planujemy na koniec listopada 2015 roku.

Obecnie trwają jeszcze prace projektowe związane z realizacją zadania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Marcinowicach. Szacowany koszt tej realizacji to ok. 50 000 zł.

– Nie trzeba chyba mówić, jak ważne na terenach wiejskich są kwestie gospodarki wodno-ściekowej – mówi Władysław Gołębiowski, wójt gminy. – Gminy radzą sobie z tym na różne sposoby, np. dofinansowując budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasza gmina postawiła na kanalizację i to zadanie jest konsekwentnie realizowane.


Droga Biała - Szczepanów uroczyście otwarta

Dzięki dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne powstała droga dojazdowa do gruntów rolnych Biała – Szczepanów. Droga ta jest drogą strategiczną, ponieważ w razie powodzi stanowi drogę ewakuacyjną dla mieszkańców Szczepanowa. Otwarto ją uroczyście 5 października.

– W ramach prac, które wykonała firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oddział Dolny Śląsk Południe, powstał odcinek drogi o długości 1,450 km i szerokości 3 m – wylicza Stanisław Leń, zastępca wójta gminy Marcinowice. – Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchnię asfaltową z 4-centymetrową warstwą wiążącą i 3-centymetrową warstwą ścieralną.

Wartość całej inwestycji wyniosła 363.116,66 zł, z czego 80 proc. to dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego, a 20 proc. to wkład własny gminy. – Ta inwestycja najbardziej mnie cieszy spośród wszystkich z tej kadencji ze względu na jej wagę – mówi wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski. – Umożliwi ona czasie ewentualnej powodzi dojazd pogotowia ratunkowego, straży, policji do odciętej od świata połowy wsi.

W uroczystym odbiorze, który odbył się 5 października w Białej, uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, zastępca wójta Stanisław Leń, przewodnicząca rady gminy Bożena Lema, ks. proboszcz Marcin Czchowski, radni, sołtys Białej Mieczysław Cielecki oraz sołtys Szczepanowa Urszula Tymińska, a także przedstawiciele wykonawcy Tomasz Piotrowski i Damian Nowakowski. Przecięcia wstęgi dokonali wójt Władysław Gołębiowski, radna z Białej Anna Cajzner-Michnik oraz sołtysi Szczepanowa Urszula Tymińska i Białej Mieczysław Cielecki. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Marcin Czchowski poświęcił drogę.Most w Śmiałowicach otwarty

Uroczysty odbiór mostu odbył się 22 września. Jego remont był konieczny, bowiem obiekt mocno ucierpiał w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi w czerwcu 2013 roku. Prace, które wykonała firma AWBAUTEX Sp. z o.o. z Nowego Sącza, obejmowały wymianę belek poprzecznych i podłużnych na stalowe, wymianę drewnianej konstrukcji pomostu i nawierzchni oraz wykonanie stalowych balustrad. Wartość całej inwestycji wyniosła 184 tys. zł, przy czy 80 proc. to fundusze zewnętrzne pochodzące z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a 20 proc. to wkład własny gminy.

W odbiorze uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, zastępca wójta Stanisław Leń, przewodnicząca rady gminy Bożena Lema, ks. proboszcz Marian Lewandowski, radni, sołtys wsi Śmiałowice Zdzisław Krzemiński, przedstawiciel wykonawcy Adam Drożdżal oraz ci najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy Śmiałowic. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt Władysław Gołębiowski, radna ze Śmiałowic Danuta Maślany oraz sołtys wsi Zdzisław Krzemiński. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Marian Lewandowski poświęcił most.


Nowa droga po 70 latach

70 lat czekali mieszkańcy Goli Świdnickiej na budowę drogi w tej miejscowości. Doczekali się. Uroczysty odbiór drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Świdnicka – Krasków odbył się 14 września. Inwestycję prowadził powiat świdnicki. Zadanie warte dokładnie 1.058.917,58 zł zostało w 80 proc. sfinansowane z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przyznanych w ramach promesy, którą otrzymało Starostwo Powiatowe na usuwanie skutków powodzi, natomiast pozostałe 20 proc. pochodziło z budżetu gminy Marcinowice. Droga ta od dawna była w bardzo złym stanie technicznym, miała niemal zupełnie zniszczoną nawierzchnię jezdną. Konieczne było wykonanie nowej nawierzchni, a także uregulowanie właściwego odwodnienia.


Droga Marcinowice – Zebrzydów

Przebudowaną drogę powiatową nr 2879D na odcinku Marcinowice – Zebrzydów odebrano uroczyście 7 sierpnia.  W ramach przebudowy drogi m.in. wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku od Marcinowic (ul. Kolejowa od skrzyżowania z drogą krajową) do Zebrzydowa. W Marcinowicach i Zebrzydowie zostały również wykonane nowe chodniki. Wykonawcą zadania była firma Bisek – Asfalt Michał Bisek z Kostomłotów, a jego wartość wynosi 1.265.771,32 zł, przy czym połowę kosztów poniesie Urząd Wojewódzki, zaś drugą połowę – gmina Marcinowice. Inwestycja zrealizowana została dzięki funduszom pozyskanym z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

 

Remonty dzięki oszczędnościom

Po przeprowadzonym przetargu powiatowi pozostały środki z promesy na naprawę drogi powiatowej w Goli Świdnickiej. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy wójtem gminy Marcinowice a starostą świdnickim, w minionym tygodniu Rada Powiatu podjęła uchwałę, na mocy której pozostałe fundusze zostały przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 2879D w Wirach oraz przebudowę przepustów pod zjazdami przy drodze powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Świdnicka – Krasków. Wartość pierwszego zadania to ok. 150 tys. zł, zaś drugiego – ok. 100 tys. zł.

 

Naprawiona droga z Gruszowa do Śmiałowic

Wykonawca naprawił wadliwą, wykonaną rok temu nawierzchnię drogi Gruszów – Śmiałowice. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych, którą wykonano dzięki dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne. Niestety, jej nawierzchnia była zbyt cienka, na środku dosłownie grubości naleśnika. Wykonawca poprawił ją w ramach naprawy gwarancyjnej, a więc gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów. Od tygodnia można nią jeździć bez obawy o szybką degradację.

 

Remont mostu w Śmiałowicach

Do września ma potrwać remont mostu drogowego nad rzeką Bystrzycą w Śmiałowicach. Remont obejmuje wymianę belek porzecznych i podłużnych na stalowe, wymianę drewnianej konstrukcji pomostu i nawierzchni, wykonanie stalowych balustrad. Wartość kosztorysowa to ok. 200 tys. zł.


 

Nowa droga w Zebrzydowie

Odbiór techniczny zadania pod nazwą odbudowa drogi gminnej dz. nr 341 w Zebrzydowie odbył się 5 sierpnia. Zadanie polegające na uzupełnieniu ubytków w podbudowie, odtworzeniu nawierzchni i wykonaniu odwodnienia drogi, zostało wykonane w ramach usuwania skutków powodzi. Odtworzenie nawierzchni wraz z poboczami było powiązane z budową koniecznych elementów odwodnienia oraz wykonaniem zdecydowanie lepszej nawierzchni jezdnej, co w przypadku wystąpienia powodzi czy nadmiernych opadów deszczu zapobiegnie i znacznie ograniczy powtórne zniszczenie. Zadanie kosztowało 74.271,27 zł, a jego wykonawcą było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.


 

Prace interwencyjne

Szereg istotnych prac na terenie gminy Marcinowice wykonali pracownicy interwencyjni, zatrudnieni dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Są to zarówno drobne, ale ważne prace, takie jak koszenie trawy, malowanie przystanków czy udrożnianie przepustów, jak i duże zadania. Dzięki zatrudnieniu pracowników interwencyjnych w maju został odtworzony rów przy drodze gminnej dz. nr 500 w Strzelcach. Wykonano również skarpowanie poboczy i odkrzaczenie. To pozwoliło na udrożnienie przepływu wód, co jest niezwykle ważne dla mieszkańców posesji znajdujących się przy drodze, bo dzięki temu uzyskano prawidłowe odwodnienie drogi.

 

Droga Biała – Szczepanów

Dofinansowanie w kwocie ok. 300 tys. zł otrzymała gmina na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Biała – Szczepanów. Droga realizowana jest w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne. Remontem objęty jest odcinek 1,45 km drogi o szerokości drogi 3 m. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm warstwy wiążącej i 3 cm warstwy ścieralnej. Wartość zadania wynosi 363.116,66 zł, z czego dofinansowanie w kwocie ok. 300 tys. zł. Wykonawcą zadania jest nim firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.


Szczepanów ma nowy mostek i deptak

Mostek na potoku Czarna Woda w Szczepanowie został uroczyście otwarty 16 grudnia. 2015 r. Inwestycja, która podnosi także estetykę wsi, bowiem mostkowi towarzyszy piękny deptak, została zrealizowana dzięki dotacji pozyskanej w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi i funduszom z budżetu gminy Marcinowice.

– To kolejna ważna inwestycja w naszej gminie – mówi Władysław Gołębiowski, wójt gminy Marcinowice. – Co więcej, dla podniesienia wygody mieszkańców, zwiększyliśmy jej pierwotny zakres. Początkowo bowiem mieliśmy jedynie odbudować zniszczoną podczas jednej z powodzi poniemiecką kładkę. Podjąłem jednak decyzję, aby zbudować konstrukcję mocniejszą, która w czasie planowanej budowy nowego mostu na tym samym potoku ułatwi mieszkańcom komunikację.

Nowy mostek zastąpił zrujnowaną kładkę. Jego nośność wynosi 3,5 tony, zatem w czasie remontu głównego mostu będzie to droga dojazdowa dla mieszkańców z drugiej strony rzeki. Konstrukcję wzniesiono na całkiem nowych fundamentach, wzmacniając ją jeszcze dodatkowymi przęsłami, stanowiącymi zabezpieczenie na wypadek powodzi czy innych niesprzyjających warunków.

– Bardzo cieszymy się z tej inwestycji, zwłaszcza że przy okazji – dzięki deptakowi – poprawiła się też estetyka wsi – mówiła podczas otwarcia sołtys Szczepanowa Urszula Tymińska. – Dzięki temu mostkowi część mieszkańców będzie miała krótszą drogę do pracy w Świdnicy.

Prace budowlane wykonała firma „Stańczyk” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ze Świebodzic.

– Mostek ma długość 12 m i szerokość 2,5 m, a towarzyszący mu deptak jest długości 100 m i szerokości 2,5 m – mówi Stanisław Leń, zastępca wójta. – Na deptaku zamontowano lampy solarne, ławki oraz kosz na śmieci.

Wartość całej inwestycji wyniosła 129.410,11 zł, z czego większość to wkład własny gminy. Dotacja z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi wyniosła 25 tys. zł.


W uroczystym odbiorze, który odbył się 16 grudnia, uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca rady gminy Bożena Lema, zastępca wójta Stanisław Leń, sekretarz gminy Alicja Synowska, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Marcinowice Ewa Fiedler-Łeńska, ks. proboszcz Marcin Czchowski, radni gminy – Iwona Wiśniewska, Elżbieta Czernicka, Stanisława Gerus, Danuta Maślany, Robert Sawicki, Andrzej Matusiewicz, sołtys Szczepanowa Urszula Tymińska, a także przedstawiciel wykonawcy Dariusz Stańczyk, prezes ZUWiK-u Jacek Taratuta  oraz liczna grupa mieszkańców Szczepanowa. Przecięcia wstęgi dokonali wójt Władysław Gołębiowski, sołtys Szczepanowa Urszula Tymińska i zastępca wójta Stanisław Leń.WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice